FRANCE. Paris. 1972.
Ajax loader

Richard Kalvar - FRANCE. Paris. 1972.