FRANCE. Paris. 1971
Ajax loader

Richard Kalvar - FRANCE. Paris. 1971