FRANCE. Paris. 2013.
Ajax loader

Richard Kalvar - FRANCE. Paris. 2013.