INDIA. Poona. Osho (Baghwan Shree Rajneesh) ashram. 2006.
Ajax loader

Raghu Rai - INDIA. Poona. Osho (Baghwan Shree Rajneesh) ashram. 2006.