INDIA. Poona. Osho (Baghwan Shree Rajneesh) ashram.
Ajax loader

Raghu Rai - INDIA. Poona. Osho (Baghwan Shree Rajneesh) ashram.