SAHARA. Sahara desert. 1957.
Ajax loader

George Rodger - SAHARA. Sahara desert. 1957.