FRANCE. Savoy. DALAÏ LAMA's visit.
Ajax loader

Martine Franck - FRANCE. Savoy. DALAÏ LAMA's visit.